• กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • เรื่อง ปริมาตรของปริซึม
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • เรื่อง ปริมาตรของทรงกระบอก
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • เรื่อง ปริมาตรของพีระมิด
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • เรื่อง ปริมาตรของกรวย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • เรื่อง ปริมาตรของทรงกลม
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • เรื่อง พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • เรื่อง การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • เรื่อง โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • เรื่อง รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • เรื่อง รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • เรื่อง รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันกับการนำไปใช้
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • เรื่อง การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • เรื่อง การทดลองสุ่มและเหตุการณ์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • เรื่อง ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • เรื่อง ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • เรื่อง มัธยฐาน
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • เรื่อง ฐานนิยม
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • เรื่อง การกระจายของข้อมูล

 

 • Page 1
 • Page 2