Breaking News
Home / กลุ่มส่งเสริมการบริหารจัดการมัธยมศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการบริหารจัดการมัธยมศึกษา

  นางจรัสพร ฉัตรทอง
(Mrs. Charatporn Chuttong)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
 
 

นางวันเพ็ญ  ชำนาญกูล
(Mrs Wanpen   Chumnangoon)
ผู้ปฏิบัติงานด้านการขอ
พระราชทานงานกราบบังคมทูล

นางสาวจิระวดี  สินทร
(Miss Chirawadee  Sin)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายสิรวิชญ์  พิทักษ์ธำรง
(Mr. Sirawit  Pitaktamrong)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


เชิญ