Breaking News
Home / กลุ่มพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 1

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 1

นางสาวขวัญชีวา วรรณพินทุ
(Miss Kwanshewa Wunnapintu)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวอุษา หลักดี
(Miss Ausa Lakdee)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวกชกร ใหญ่เอี่ยม
(Miss Kotchakorn Yai-eam)
เจ้าหน้าที่ธุรการ