Breaking News
Home / กลุ่มพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 2

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 2

นางสาวรัตนา อภิรัตน์วรกิจ
(Miss Ratana Apiratvarakij)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวอังคนา จบศรี
(Miss Aungkana Jobsri)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวชนนี โสมกำสด
(Miss Chonnanee Somkumsod)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวอรวรรณ ทองหล่อ
(Miss Orawan Thonglo)
เจ้าหน้าที่ธุรการ