Breaking News
Home / กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา

กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา

นางสาวอุษา  หลักดี
(Miss Ausa Lakdee)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวอังคนา  จบศรี
(Miss Aungkana  Jobsri)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวบุณยนุช  สายรัตน์
(Miss Boonyanuch  Sairat)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวอรวรรณ  ทองหล่อ
(Miss Orawan  Thonglo)
เจ้าหน้าที่ธุรการ