Breaking News
Home / โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน

โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน

โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน

************************************

หลักการและเหตุผล

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองเน้นไปที่การพัฒนาผู้เรียนเพื่อเตรียมคนสู่พลเมืองยุคใหม่ และให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมและสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ต้องมีการสนับสนุนให้การจัดการเรียนรู้สามารถเข้าถึงและนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ประโยชน์ในการทำงานและเรียนรู้สนองการให้บริการบรอดเบรนด์เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของประเทศ โดยการปรับกระบวนการเรียนเปลี่ยนการสอนของครูที่จะเป็นผู้เอื้ออำนวยการจัดองค์ความรู้ให้กับผู้เรียนให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตรทัดเทียมความเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ปัจจุบันประเทศไทยมีปัญหาความสัมฤทธิผลทางการเรียนรู้ ซึ่งสาเหตุที่สำคัญคือขาดแคลนครู และขาดการบริหารความรู้ ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญของโรงเรียนที่ควรนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงขาดการสร้างวัฒนธรรมและสังคมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในทุกที่ทุกเวลาที่สนองความแตกต่าง ของแต่ละบุคคล โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดนได้นำนโยบายการให้บริการบรอดแบรนด์ของประเทศมาประยุกต์ใช้กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถประมวลผลและสื่อสารข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูงรองรับผู้ใช้ได้จำนวนมากมาทำการรับส่ง Video และ Multimedia ที่เรียกว่า Rich Media มาใช้งานบน Internet โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ครูสามารถบันทึกเนื้อหาสาระที่ครูออกแบบสื่อการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้และบันทึกการบรรยายการเรียนการสอนของครูที่ถ่ายทอดความรู้ได้ดี จัดทำ On-demand ทำชุดการเรียนย้อนหลังสำหรับผู้เรียนที่เรียนไม่ทัน หรือใช้แบ่งปันให้กับโรงเรียนที่ขาดครู หรือครูไม่ตรงวุฒิการสอนมีทักษะการถ่ายทอดยังไม่ดี รวมถึงการถ่ายทอดสดการเรียนการสอน และการจัดการสอนผ่านทางไกลผ่านเครือข่าย Internet ให้สามารถเข้าถึงทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อช่วยครูสร้างสื่อการเรียนรู้และบันทึกการบรรยายการเรียนการสอนของครู และบันทึกชิ้นงาน ผลงานของนักเรียนให้นำไปชม ศึกษาเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Lecture On-demand)
 2. เพื่อถ่ายทอดสดการเรียนการสอน (Live Web Casting)
 3. เพื่อจัดการเรียนการสอนทางๆไกล (Web Conferencing)

เป้าหมาย

 1. จัดหาระบบโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 ระบบ สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้รวบรวมบันทึกการจัดการเรียนรู้ แบ่งปัน และบริหารความรู้.

 

 1. จัดหาระบบประชุมทางไกลผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 39 เขต และสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษา 1 สำนัก ใช้ประชุมข้อราชการ และกำกับติดตามงาน
 2. จัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ระดับโรงเรียนศูนย์เครือข่าย 142 โรงเรียน ที่โครงข่ายความเร็ว (บอรดแบรนด์) ภาครัฐให้บริการผ่านสำหรับโรงเรียนมาตรฐานสากลในการช่วยครูสร้างสื่อการเรียนรู้และบันทึกการบรรยายการเรียนการสอนของครู และบันทึกชิ้นงาน ผลงานของนักเรียนให้นำไปชม ศึกษาเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Lecture On-demand)
 3. จัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ระดับโรงเรียนเครือข่ายที่มีความพร้อม 288 โรงเรียน ที่โครงข่ายความเร็ว (บอรดแบรนด์) ภาครัฐให้บริการผ่านสำหรับโรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนมาตรฐานสากล ขนาดนักเรียนมากกว่า 1,500 คน ในการแบ่งปันสื่อบันทึกการบรรยายการเรียนรู้จากโรงเรียนมาตรฐานสากล และช่วยครูสร้างสื่อการเรียนรู้และบันทึกการบรรยายการเรียนการสอนของครู และบันทึกชิ้นงาน ผลงานของนักเรียนให้นำไปชม ศึกษาเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Lecture On-demand)
 4. จัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ระดับโรงเรียนเครือข่าย 178 โรงเรียน ขนาดนักเรียนไม่เกิน 1,500 คน ที่มีความขาดแคลนครู หรือขาดแคลนครูมีทักษะประสบการณ์สูง ขาดสื่อการเรียนรู้ และช่วยแบ่งปันสื่อบันทึกการบรรยายการเรียนรู้จากโรงเรียนมาตรฐานสากลและโรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนมาตรฐานสากล

กิจกรรมดำเนินงาน

 1. กิจกรรมประชุมปฏิบัติการจัดทำ TOR อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์พร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน และคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ระบบ VDO Conference ครุภัณฑ์การเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ระดับโรงเรียน ครุภัณฑ์การเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ระดับโรงเรียนเครือข่าย
 2. กิจกรรมจัดหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์พร้อมติดตั้งระบบโครงข่ายการเรียนรู้ ไร้พรหมแดน และระบบประชุมทางไกลผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์
 3. กิจกรรมจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์การเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ระดับโรงเรียน ครุภัณฑ์การเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ระดับโรงเรียนเครือข่าย และครุภัณฑ์ระบบประชุมทางไกลผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 4. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ผู้บริหาร ครู รองรับระบบเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน
 5. กิจกรรมนิเทศและประกวดสื่อการเรียนรู้ของครู และชิ้นงาน/ผลงานของนักเรียน จาก On-demand

ระยะเวลาดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2554 และ 2555

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประสิทธิผลโครงการ

การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนสื่อการเรียนรู้ทดแทนการขาดครูและครูเฉพาะทางที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้เท่าเทียมกันอย่างหลากหลายไม่จำกัดพื้นที่และเวลา

 

**************************************

ความสำเร็จ

โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน (Boundless Learning Network)

รับรางวัล “Thailand ICT Excellence Awards 2012”

สำนักงานคณะกรรมการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) รับรางวัล “Thailand ICT Excellence Awards 2012” สาขา “Business Enabler” จากโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน (Boundless Learning Network) ซึ่งริเริ่มและบริหารโครงการโดย สำนักบริหารการมัธยมศึกษาตอนปลาย (สมป) ) โดยมีดร.เกษม สดงาม ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. รับมอบรางวัลจาก ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (tma.or.th) ร่วมกับ 3 องค์กรหลักได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (nectec.or.th)  เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย (swpark.or.th) และวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (citu.tu.ac.th) ได้จัดโครงการ “Thailand ICT Excellence Awards 2012-2013” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อให้การยกย่องสนับสนุนองค์กรและผู้บริหารที่สามารถนำระบบไอซีทีมาบริหารจัดการเพื่อพัฒนาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทัดเทียมกับมาตรฐานในระดับสากล และเพื่อถ่ายทอดวิธีการบริหารจัดการด้าน ICT พร้อมทั้งแนวโน้ม ความคิดเห็น และประสบการณ์ให้แก่ผู้บริหารได้ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการใช้งานและการลงทุนในระบบ ICT ภายในองค์กร

โดยในปีนี้มีองค์กรต่างๆส่งผลงาน ICT เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 57 โครงการ ทั้งนี้โครงการที่ได้รับรางวัลในแต่ละประเภทจะต้องผ่านการคัดสรรโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณะชนทั่วไป คณะกรรมการพิจารณาตัดสินได้ใช้ ICT Excellence Maturity Model เป็นเครื่องมือในการประเมินความเป็นเลิศ ที่สะท้อนศักยภาพของการพัฒนาโครงการใน 3 มิติ คือกลยุทธ์ การดำเนินโครงการ และผลลัพธ์

โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน (Boundless Learning Network) ที่ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้าน Business Enabler นี้ เป็นโครงการที่มีความโดดเด่นทั้งในแง่การใช้เทคโนโลยี่ที่เหมาะสม และการรับใช้ภาระกิจหลักของ สพฐ ในการจัดการเรียนรู้ให้ทั้งนักเรียนและครูอาจารย์

ความโดดเด่นด้านการใช้เทคโนโลยี่

 • สามารถบันทึกการจัดการเรียนการสอน (Classroom and Personal Recording) เพื่อใช้ได้ทุกรูปแบบ ได้แก่
  • เพื่อชมตามอัธยาศัย (Lecture On-Demand)
  • เพื่อชมการถ่ายทอดสด (Live Web Casting)
  • เพื่อเข้าร่วมการเรียนหรือการประชุมทางไกล (Web Conferencing)
 • ใช้เทคโนโลยี่การบันทึกความรู้ (Knowledge Capturing) ที่ง่ายและรวดเร็ว
  • สามารถบันทึกและแก้ไขทั้งวีดิโอและเอกสารที่นำเสนอได้อย่างง่ายดาย
  • สามารถผลิตและปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว เพราะไม่ต้องเสียเวลา Rendering
 • ใช้เทคโนโลยี่การเผยแพร่เนื้อหาผ่านระบบ Streaming Cloud
  • ใช้ Internet Bandwidth น้อยกว่าระบบทั่วไป
  • ให้ภาพที่คมชัดกว่าการใช้วีดิโอทั่วไป
  • เพราะมีการติดตั้ง Streaming Server ในที่ต่างๆทั้งในส่วนกลางและแต่ละโรงเรียน

ขยายระบบให้รองรับผู้ใช้ได้ไม่จำกัด

ความโดดเด่นด้านการผสมผสานเทคโนโลยี่ มาใช้เพื่อการเรียนการสอน

จากการผสมผสานเทคโนโลยี่ในด้าน Lecture On-Demand, Live Webcasting และ Web Conferencing เปิดโอกาสให้

 • โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆใน สพฐ มีเครื่องมือและระบบที่ใช้สร้างเครือข่ายในการแบ่งปันและบริหารความรู้ในระดับชาติ (Countrywide Knowledge Management) และสร้างโครงการย่อยๆของตนเอง นำความรู้และประสพการณ์ไปสู่นักเรียนและครูอาจารย์ทั่วประเทศอย่างไร้พรมแดนของเวลาและระยะทาง
 • แก้ปัญหาการมีโอกาสไม่เท่าเทียมกันทางการศึกษาในชนบท ถิ่นที่ทุรกันดาร หรือมีภยันตราย
 • แก้ปัญหานักเรียนเรียนไม่รู้เรื่องตามครูไม่ทัน (No Student Left Behind)
 • ครูสามารถเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนแบบ “Teacher Teaching” เป็น “Learner Learning” เช่นครูสามารถมอบหมายให้นักเรียนนำเสนอเนื้อหาหรือผลงานต่างๆ

สพฐ สามารถเปลี่ยนการอบรมพัฒนาครูและบุคคลากรแบบ ”นานๆเยอะๆ” เป็น “น้อยๆบ่อยๆ” และสามารถผสมผสานการจัดการเรียนการสอนที่มีทั้ง “On-Site”, “Off-Site”, “On-Line” และ “Off-Line” ได้

ตัวอย่างเนื้อหาการบรรยายที่บันทึกไว้ (Lecture/Presentation On-Demand)ตัวอย่างการเรียนหรือสัมนาทางไกล  (Lecture/Presentation On-Demand)