Breaking News
Home / หนังสือราชการ / การจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนารูปแบบสถานศึกษาสู่ “มาตรฐานมัธยมไทย 4.0”

การจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนารูปแบบสถานศึกษาสู่ “มาตรฐานมัธยมไทย 4.0”

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขต
และผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกโรงเรียน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนารูปแบบสถานศึกษาสู่ “มาตรฐานมัธยมไทย 4.0”
ระหว่างวันที่ 15 -16 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี ในการนี้ขอเรียนเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกโรงเรียน  และศึกษานิเทศก์ เขตละ 2 คน เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 รายละเอียดดังแนบ

 

หมายเหตุ :: สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบ
ได้ที่ การจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนารูปแบบสถานศึกษาสู่ มาตรฐานมัธยมไทย 4.0

About bussara sawangla

Check Also

คณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด

หนังสือแจ้งเขต …