Breaking News
Home / แจ้งจัดสรรงบประมาณ / จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนการสอนโรงเรียนคู่พัฒนา

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนการสอนโรงเรียนคู่พัฒนา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนการสอนโรงเรียนคู่พัฒนา เพื่อสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนน้องให้เอื้อต่อการเรียนรู้ จำนวน 50 โรงเรียนๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ดังรายละเอียดที่แนบ

ที่ ศธ 04229/800 จัดสรรงบประมาณ รร.คู่พัฒนา (เพิ่มเติม)

About Webmaster

Check Also

แจ้งจัดสรรค่าครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักบริหารงานก …