Breaking News
Home / หนังสือราชการ / รับสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนหลักระดับมัธยมศึกษาในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ชลบุรี-ระยอง-ฉะเชิงเทรา)

รับสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนหลักระดับมัธยมศึกษาในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ชลบุรี-ระยอง-ฉะเชิงเทรา)

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายขอเชิญชวนโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 6 (เฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทรา) และ โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง) สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนหลักระดับมัธยมศึกษาในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ชลบุรี-ระยอง-ฉะเชิงเทรา) สามารถศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารด้านล่าง

1. หนังสือที่ ศธ 04229/858 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 60

2. เกณฑ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

3.ร่างมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ 2552_ปรับปรุง 60

4. ใบสมัครสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษารองรับ EEC

5. แบบประเมินตนเองของโรงเรียนในเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกประกอบการยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

6. แบบประเมิน/รายงานการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบประเมิน

About Webmaster

Check Also

คณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด

หนังสือแจ้งเขต …