Breaking News
Home / กิจกรรม / การประชุมผู้แทนสำนักโครงการบูรณาการเพื่อการมีงานทำ
dav

การประชุมผู้แทนสำนักโครงการบูรณาการเพื่อการมีงานทำ

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายสพฐ. เป็นประธานการประชุมผู้แทนสำนัก โครงการบูรณาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย อาคาร สพฐ.2 ชั้น 7 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้แทนจากสำนักต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย

  1. สำนักวิชาการและมาตรฐาน
  2. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
  3. สำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ
  4. สำนักอำนวยการ
  5. หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.

About Webmaster

Check Also

การฝึกอบรมครูแกนนำตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Easter Economic Corridor : EEC) ด้านภาษา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ (ปัญญาประดิษฐ์ : Artificial Intelligence : AI) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2

การฝึกอบรมครูแก …