Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศผลการพิจารณาและคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศผลการพิจารณาและคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
เรื่อง ผลการพิจารณาและคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ 
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรกา

 

ดาวน์โหลดประกาศผลการพิจารณาฯ

About bussara sawangla

Check Also

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแห่งชาติ เรื่อง “กระบวนทัศน์การขับเคลื่อนพัฒนาสุขภาวะของประชาชนอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21″ฯ

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแห่งชาติ เรื่อง “กระบวนทัศน์การขับเคลื่อนพัฒนาสุขภาวะของประชาชนอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21” (Paradigm Shifts HPER to SDGs in Good Health and Well – …