Breaking News
Home / กิจกรรม / ประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2561
ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

 

 

About bussara sawangla

Check Also

ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ความต้องการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์

ประชุมปฏิบัติกา …