Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เอกสารประกอบการประชุมอบรมวิทยากรแกนหลักโรงเรียนมาตรฐานสากล

เอกสารประกอบการประชุมอบรมวิทยากรแกนหลักโรงเรียนมาตรฐานสากล

รายการเอกสารประกอบการประชุมอบรมวิทยากรแกนหลักโรงเรียนมาตรฐานสากล จำนวน 4 เอกสาร และ ตารางการประชุมฯ ดังนี้

  1. เป้าหมายและตัวชี้วัดด้านผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ปรับปรุง 2561
  2. แนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
  3. แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ฉบับปรับปรุง 2561
  4. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)
  5. ตารางการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนหลักโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

หมายเหตุ : สามารถกดดาวน์โหลดเอกสารแนบที่ชื่อรายการเอกสารค่ะ

About bussara sawangla

Check Also

ประชาสัมพันธ์โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ปีที่ 12

ประชาสัมพันธ์โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ปีที่ 12      บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. ทั่วประเทศเข้าประกวดการดำเนินโครงการเพื่อพัมนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยื่นทั้งด้านเศรษฐกิจ …