Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เอกสารประกอบการประชุมอบรมวิทยากรแกนหลักโรงเรียนมาตรฐานสากล

เอกสารประกอบการประชุมอบรมวิทยากรแกนหลักโรงเรียนมาตรฐานสากล

รายการเอกสารประกอบการประชุมอบรมวิทยากรแกนหลักโรงเรียนมาตรฐานสากล จำนวน 4 เอกสาร และ ตารางการประชุมฯ ดังนี้

  1. เป้าหมายและตัวชี้วัดด้านผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ปรับปรุง 2561
  2. แนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
  3. แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ฉบับปรับปรุง 2561
  4. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)
  5. ตารางการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนหลักโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

หมายเหตุ : สามารถกดดาวน์โหลดเอกสารแนบที่ชื่อรายการเอกสารค่ะ

About bussara sawangla

Check Also

ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ NBI – Youth 4

ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ NBI – Youth 4 สถาบันการสร้างชาติ (NBI) ได้จัดการอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.)” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับเสริมสร้างการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อร่วมสร้างชาติตามบทบาทและศักยภาพของแต่ท่าน พร้อมนำประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสัมฤทธิ์ผล …