Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมปลายของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ภาคเหนือ)

ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมปลายของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ภาคเหนือ)

ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมปลายของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
ภาคเหนือ
เข้าร่วมการคัดเลือกเยาวชนในโครงการ “ค่ายเยาวชน สร้างชาติ” (NBI – Youth Camp)

                    เนื่องด้วยคณะนักศึกษาหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.)” รุ่นที่ 4 เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนไทย ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ
รุ่นต่อไป จึงได้จัดโครงการ “ค่ายเยาวชนสร้างชาติ” (NBI Youth Camp) ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 22 จนถึง วันอาทิตย์ 24 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวางรากฐานแนวคิด ค่านิยมในการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า ปลูกจิตสำนึกในการใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง พัฒนาศักยภาพเยาวชนทางด้านต่าง ๆ และสร้างเครือข่ายเยาวชนทำดีที่เข้มแข็ง ซึ่งจะเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมค่ายฯ จำนวน 900 คน จาก 300 สถาบันการศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเขตจังหวัดนครปฐม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

                   ในการนี้ สถาบันการสร้างชาติ จึงขอความร่วมมือจากโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ ซึ่งจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
203 แห่ง ในการส่งรายชื่อนักเรียนระดับมัธยมปลาย จำนวน 3 คนต่อโรงเรียน เพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายเยาวชนสร้างชาติ โดยมีรายละเอียดโครงการและกำหนดการตามรายละเอียดดังเอกสารแนบ

รายละเอียดโครงการฯ (ภาคเหนือ)

About bussara sawangla

Check Also

ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ NBI – Youth 4

ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ NBI – Youth 4 สถาบันการสร้างชาติ (NBI) ได้จัดการอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.)” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับเสริมสร้างการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อร่วมสร้างชาติตามบทบาทและศักยภาพของแต่ท่าน พร้อมนำประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสัมฤทธิ์ผล …