Breaking News
Home / กิจกรรม / ประชุมสัมมนาโรงเรียนคู่พัฒนา ประจำปีการศึกษา 2561

ประชุมสัมมนาโรงเรียนคู่พัฒนา ประจำปีการศึกษา 2561

การประชุมสัมมนาโรงเรียนคู่พัฒนา ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2561
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

                    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการประชุมสัมมนาโรงเรียนคู่พัฒนา ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2561  ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  ตามนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์

                 1) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคู่พัฒนาให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น เทียบเคียงระดับประเทศและเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน ปรากฏเป็นรูปธรรม

                 2) เพื่อให้โรงเรียนคู่พัฒนาสามารถรองรับนักเรียนที่เกินจากแผนรับนักเรียนประจำปีของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงกลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ  นนทบุรี  นครปฐม  ปทุมธานี  และสมุทรสาคร รวมจำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 224  โรงเรียน (112 คู่) ร่วมมือกันพัฒนา

 

About bussara sawangla

Check Also

ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ความต้องการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์

ประชุมปฏิบัติกา …