Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์กิจกรรม International Trade Challenge National Cup 2018

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม International Trade Challenge National Cup 2018

        ประชาสัมพันธ์กิจกรรม International Trade Challenge National Cup 2018 

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม International Trade Challenge National Cup 2018 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ช่วงอายุ 14-19 ปี โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนสองภาษา ทั้งเอกชนและรัฐบาล และโรงเรียนสาธิต ภาคภาษาอังกฤษ โดยจะดำเนินการจัดกิจกรรม one day workshop สอนนักเรียน นักศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 โรงเรียนใดมีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถสอบถามและกรอกใบสมัครส่งไปยังมูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ประเทศไทย (JA Thailand) รายละเอียดดังแนบ

About bussara sawangla

Check Also

ประชาสัมพันธ์ทุน 2022 Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program (TEA) ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ทุ …