Breaking News
Home / กิจกรรม / การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ตามโครงการการขับเคลื่อนพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาภาคตะวันออกฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ตามโครงการการขับเคลื่อนพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาภาคตะวันออกฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษา
ในการจัดการเรียนรู้ตามโครงการการขับเคลื่อนพัฒนาสถานศึกษา
เพื่อรองรับเขตพัฒนาภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)
ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสหกรรม
ระหว่างวันที่ 7 – 10 กันยายน 2561 ณ โรงแรมอะเดียติก พาเลซ กรุงเทพมหานคร
โดยรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์) ได้ให้เกียรติเป็นประธาน

        

About bussara sawangla

Check Also

ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ความต้องการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์

ประชุมปฏิบัติกา …