Breaking News
Home / กิจกรรม / การประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยการใช้รหัสเมทริกซ์ (QR Code) รุ่นที่ 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยการใช้รหัสเมทริกซ์ (QR Code) รุ่นที่ 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยการใช้รหัสเมทริกซ์ (QR Code)
ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor : EEC)
ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2561
ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง

 

About bussara sawangla

Check Also

ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ความต้องการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์

ประชุมปฏิบัติกา …