Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชุมวางแผนและกำหนดรูปแบบการวิเคราะห์หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ครั้งที่ 1/2563

ประชุมวางแผนและกำหนดรูปแบบการวิเคราะห์หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ครั้งที่ 1/2563


ประชุมวางแผนและกำหนดรูปแบบการวิเคราะห์หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor : EEC)
ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี
โดยมีผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
(นายสมศักดิ์ ทองเนียม)
เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้

About bussara sawangla

Check Also

ประชาสัมพันธ์โครงการ GPSC Young Social Innovator Season 3

โครงการ GPSC Yo …