Breaking News
Home / กิจกรรม / โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระหว่างวันที่ 24 – 26 กันายน 2563 ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี

ผอ.สมป. (นายสมศักดิ์ ทองเนียม)
เป็นประธานพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ New Normal
ณ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
การบรรยายเรื่องความสอดคล้องของการดำเนินงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(โดย ผศ.ดร.ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์)
การบรรยายเรื่องความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในช่วงภาวะวิกฤต
(โดย อ.ชัฏ ตระกูลสินทอง)
การบรรยายและศึกษาดูงานสวนเกษตร ณ สวนนงนุช พัทยา
(โดยวิทยากรสวนเกษตร สวนนงนุช พัทยา)

About bussara sawangla

Check Also

ประกาศ สพฐ. เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกวิดีโอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ฯ (รอบที่ 1)

ประกาศ สพฐ. เรื …