Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการอบรมหลักสูตร “รู้เท่าทันภัยพนันผ่านสือ… ความเข้มแข็งที่ได้จากครูสู่นักเรียน”

ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการอบรมหลักสูตร “รู้เท่าทันภัยพนันผ่านสือ… ความเข้มแข็งที่ได้จากครูสู่นักเรียน”

เนื่องด้วยจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และรัฐบาลได้ออกข้อกำหนดพื้นที่สถานการณ์ กำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์ เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณการจำแนกตามเขตพื้นที่ ซึ่ง กรุงเพทมหานคร
จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสงขลา ถูกจัดให้อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ทำให้สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) ไม่สามารถจัดอบรมตามกำหนดการเดิมที่แจ้งไว้ได้ จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการการจัดอบรมหลักสูตร “รู้เท่าทันภัยพนันผ่านสือ… ความเข้มแข็งที่ได้จากครูสู่นักเรียน” ออกไปก่อน เพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะกลับมาอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ ตามมาตรการของภาครัฐ

About bussara sawangla

Check Also

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสร้างสรรค์สื่อการสอนวิชาชีพ

ด้วยมูลนิธิพัฒน …