Breaking News

หนังสือราชการ

แนวทางในการดำเนินการของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรสากล และโรงเรียนทั่วไปที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

แนวทางในการดำเนินการของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรสากล และโรงเรียนทั่งไปที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ดาวน์โหลดเอกสารแนบ จดหมายแจ้ง สพม จดหมายแจ้งสพป. แนวทาง

Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะและการสอนภาษาฝรั่งเศสสำหรับครูภาษาฝรั่งเศส ประจำปี 2559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะและการสอนภาษาฝรั่งเศสสำหรับครูภาษาฝรั่งเศส ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาติดตามตรวจเยี่ยมฯ (OBECQA)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา ติดตาม ตรวจเยี่ยม  และประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA) คำสั่งติดตาม OBECQA 60 สพป.ประถม สพม.มัธยม

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย     ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัครฯ

Read More »

ประชาสัมพันธ์การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาภายในประเทศฯ

“ประชาสัมพันธ์” เรื่องการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาภายในประเทศ (Student Innovation Challenge Thailand 2018) เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนร่วมประกาวดฯ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ (i-CREATe 2018)           เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ร่วมส่งข้อเสนอสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เข้าคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนประเทศ เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาระดับนานาชาติ (gSIC 2018) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ i-CREATe 2018 โดยมีรายละเอียดเอกสารดังแนบ นักเรียน นิสติ และนักศึกษาที่สนใจ สามารถส่งข้อเสนอ/รายงาน ทางโทรสารหมายเลข 02 564 6876 หรือ E-mail :: sic_thailand@nectec.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561 …

Read More »

ขอเชิญสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมการโต้วาทีฯ

ขอเชิญสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมการโต้วาทีสิทธิมนุษยระดับมัธยมศึกษาภายใต้โครงการ “จากสมาคมสู่ประชาคม ครึ่งศตวรรษการศึกษาของอาเซียน”      ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights : AICHR) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ US Agency for International Development (USAID) มีกำหนดการจัดกิจกรรมโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับมัธยมศึกษาภายใต้โครงการ “จากสมาคมสู่ประชาคม ครึ่งศตวรรษการศึกษาของอาเซียน” โดยมีเป้าหมายเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปี ประชาคมอาเซียนเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชน สร้างโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีปฏิสัมพันธ์และเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนวึ่งจะจัดคู่ขนานกับการโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนอาเซียน และมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 3 – 6 กันยายน 2560 ณ กรุงเทพมหานคร ดาวโหลดเอกสารแนบ

Read More »

เครื่องมือการตรวจประเมิน OBECQA

ไฟล์เครื่องมือการตรวจประเมิน OBECQA ประชุมที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 13-16 ก.ค. 2560 สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ได้ที่ : 1. ตารางคำนาณการประเมิน OBECQA 2. การจัดทำรายงานผลFeedback_Report  

Read More »

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา ฯ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2560 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรงยุติธรรม เนื่องด้วยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำดำเนินการจัดโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2560 ชิงถ้วยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงยุติธรรม ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการและเป็นกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแก้ประชาชน เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าได้แสดงออกซึ่งความรู้ด้านกฎหมาย ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของกฎหมาย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป หากโรงเรียนภายในสังกัดที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถดูรายละเอียดข้อมูลดังไฟล์ดาวน์โหลดเอกสารที่แนบ   หมายเหตุ :: ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

Read More »

แจ้งจัดสรรงบประมาณ

January, 2018

  • 9 January

    แจ้งจัดสรรค่าครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

    สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. ขอแจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 3 รายการดังเอกสารแนบ โดยจะก่อหนี้ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันแล้วเท่านั้น จัดสรรครุภัณฑ์61_แจ้งเขต

    Read More »

August, 2017