เอกสารดาวน์โหลดประกอบการอบรม 6 ภูมิภาค

  1. ไฟล์ PowerPoint บรรยาย หมวดที่ 1-6
  2. เอกสารชุดฝึกอบรม [แบบ PDF] [แบบ zip]
  3. ไฟล์รูปแบบเอกสาร Word

  4. เอกสารหนังสือโรงเรียนมาตรฐานสากล