Breaking News

หนังสือราชการ

คณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด

หนังสือแจ้งเขต เรื่อง คณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด ดาวน์โหลดเอกสารตามรายชื่อดังแนบ 1. หนังสือแจ้งเขต ศธ 04229/710 เรื่อง คณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด 2. แนวทางการจัดโครงสร้างการบริหาร 3. รายละเอียดการดำเนินการเครือข่าย

Read More »

เอกสารแบบประเมินตามมาตรฐานโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)

เอกสารแบบประเมินตามมาตรฐานโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงค์ไฟล์ด้านล่างค่ะ หนังสือราชการ ศธ 04229/603 แบบประเมินตามมาตรฐานโรงเรียนในโครงการ Education Hub ขอบคุณค่ะ

Read More »

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำในศตวรรษที่ ๒๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ในศตวรรษที่ ๒๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ขอแจ้งรายชื่อคณะทำงานตามคำสั่งดังนี้ ดาวน์โหลดหนังสือและคำสั่งเป็นไฟล์ PDF ที่นี่

Read More »

คณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด

เรื่อง คณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด   ดาวน์โหลดเอกสารคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด

Read More »

ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อพัฒนารองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC ) ไฟล์แนบ

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ “ค่ายต้นกล้าตุลาการ” รุ่นที่ 9

ประชาสัมพันธ์ “ค่ายต้นกล้าตุลาการ” รุ่นที่ 9           สำนักงานศาลยุติธรรม โดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเยาวชนทั่วไปประเทศ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) หรือเทียบเท่า เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายต้นกล้าตุลาการ” รุ่นที่ 9 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 27 เมษายน 2562 เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรม ความรู้ด้านกฎหมายที่จำเป็น การศึกษาดูงานศาลยุติธรรม และแนวทางการศึกษาต่อในวิชาชีพกฎหมาย โดยเปิดรับสมัครในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.iprd.coj.go.th และเพจเฟซบุ๊ค “ค่ายต้นกล้าตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม” หรือ สมัครทางออนไลน์ได้ที่ http://tk.coj.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 2513 5627 …

Read More »

ประชาสัมพันธ์การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติ (gSIC 2019) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ i-CREATe 2019

ประชาสัมพันธ์การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติ (gSIC 2019) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ i-CREATe 2019 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ของสถาบันศึกษาในสังกัด สพฐ. ร่วมส่งข้อเสนอสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ เข้าคัเลือกเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ระดับนานาชาติ (gSIC 2019) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ i-CREATe 2019 สามารถส่งข้อเสนอ/รายงาน ทางโทรสารหมายเลข 0 2564 6876 หรือ e-mail : SIC_Thailand@nectec.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2562 และหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อประสานงานได้ที่ นางสาวสรินยา ชมภูบุตร หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 7048 7499   ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ฯ

Read More »

ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ NBI – Youth 4

ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ NBI – Youth 4 สถาบันการสร้างชาติ (NBI) ได้จัดการอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.)” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับเสริมสร้างการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อร่วมสร้างชาติตามบทบาทและศักยภาพของแต่ท่าน พร้อมนำประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสัมฤทธิ์ผล ซึ่งขณะนี้ได้จัดการอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.)” ในรุ่นที่ 5 แล้ว คณะผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.)” รุ่นที่ 5 ได้เล็งเห็นความสำคัญว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นจำเป็นต้องเริ่มตั้งแต่การพัฒนากระบวนการความคิด ความรู้ เป็นจุดแรกโดยเห็นว่ากลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ต้องเติบโตขึ้นไปประกอบสัมมาชีพ ทุกส่วนในสังคม ในอนาคตนั้น หากได้รับการพัฒนาแนวความคิดอย่างถูกต้องตั้งแต่ยังเป็นเยาวชน ย่อมเป็นการเตรียมการที่ดีเยี่ยมในการที่เขาจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม อันจะนำผลดี ความสำเร็จของตัวเยาวชนเอง ต่อครอบครัว ต่อหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง ต่อสังคม และประเทศชาติ ซึ่งทางคณะผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.)” รุ่นที่ 5 ได้จัดโครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 4 ในวันที่ …

Read More »

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแห่งชาติ เรื่อง “กระบวนทัศน์การขับเคลื่อนพัฒนาสุขภาวะของประชาชนอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21″ฯ

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแห่งชาติ เรื่อง “กระบวนทัศน์การขับเคลื่อนพัฒนาสุขภาวะของประชาชนอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21” (Paradigm Shifts HPER to SDGs in Good Health and Well – being of People in the 21st Century) ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเชียงราย แกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงปัจจัยสำคัญ ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จของการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น 4 อันดับแรก ได้แก่ (1) การมีความเข้าใจในศาสตร์และศิลป์ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์ของผู้นำ (2) การมีส่วนร่วม (Partnership) ของหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน (3) การพัฒนาวงจรการเรียนรู้ในสตวรรษที่ 2 (4) การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและต่อยอด จึงเห็นสำควรจัดการประชุมเรื่อง “กระบวนทัศน์การขับเคลื่อนพัฒนาสุขภาวะของประชาชนอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ …

Read More »

ประชาสัมพันธ์โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ปีที่ 12

ประชาสัมพันธ์โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ปีที่ 12      บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. ทั่วประเทศเข้าประกวดการดำเนินโครงการเพื่อพัมนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยื่นทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม นักเรียนที่เข้าร่วมจะได้ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ ได้นำความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับความรู้ด้านการเงินและการฝึกคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ฝึกการทำงานเป็นทีม การทำงานอย่างเป็นระบบ และการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ ซึ่งทางคุณครูและโรงเรียนสามารถประยุกต์การดำเนินโครงงานของนักเรียนเพื่อตอบโจทย์นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของรัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม   ดาวน์โหลดเอกสารโครงการฯ

Read More »

แจ้งจัดสรรงบประมาณ

January, 2018

  • 9 January

    แจ้งจัดสรรค่าครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

    สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. ขอแจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 3 รายการดังเอกสารแนบ โดยจะก่อหนี้ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันแล้วเท่านั้น จัดสรรครุภัณฑ์61_แจ้งเขต

    Read More »

August, 2017