Breaking News

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่น ๆ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ประจำปี 2566 ของสำนักงาน ก.พ.

ดาวน์โหลดหนังสือ ศธ 04229/626 ลว 29 กันยายน 2565 ด …

Read More »

“เกียรติบัตร” การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ปี 2565 และแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล”

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ของ สพม. ดาวน์โหลดเกียรติบัตร …

Read More »

E-Book แนวปฏิบัติการขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ การรับเสด็จและการเข้าเฝ้า ในวโรกาสต่างๆ

ดาวน์โหลด แนวปฏิบัติการขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ …

Read More »

“เกียรติบัตร” การอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)

“เกียรติบัตร” การอบรมเชิงปฏิบัติการและ …

Read More »

“เกียรติบัตร” การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ปี 2565 และแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล”

ดาวน์โหลดเกียรต …

Read More »

กันยายน, 2022

สิงหาคม, 2022

กรกฎาคม, 2022

มิถุนายน, 2022