Breaking News

หนังสือราชการ

เอกสารแบบประเมินตามมาตรฐานโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)

เอกสารแบบประเมินตามมาตรฐานโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงค์ไฟล์ด้านล่างค่ะ หนังสือราชการ ศธ 04229/603 แบบประเมินตามมาตรฐานโรงเรียนในโครงการ Education Hub ขอบคุณค่ะ

Read More »

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำในศตวรรษที่ ๒๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ในศตวรรษที่ ๒๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ขอแจ้งรายชื่อคณะทำงานตามคำสั่งดังนี้ ดาวน์โหลดหนังสือและคำสั่งเป็นไฟล์ PDF ที่นี่

Read More »

คณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด

เรื่อง คณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด   ดาวน์โหลดเอกสารคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด

Read More »

ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อพัฒนารองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC ) ไฟล์แนบ

Read More »

รับสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนหลักระดับมัธยมศึกษาในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ชลบุรี-ระยอง-ฉะเชิงเทรา)

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายขอเชิญชวนโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 6 (เฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทรา) และ โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง) สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนหลักระดับมัธยมศึกษาในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ชลบุรี-ระยอง-ฉะเชิงเทรา) สามารถศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารด้านล่าง 1. หนังสือที่ ศธ 04229/858 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 60 2. เกณฑ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 3.ร่างมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ 2552_ปรับปรุง 60 4. ใบสมัครสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษารองรับ EEC 5. แบบประเมินตนเองของโรงเรียนในเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกประกอบการยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 6. แบบประเมิน/รายงานการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบประเมิน

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธนโชติ ปาลาศรี ที่ได้รับรางวัล Merit Award ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ ของ Hong Kong International Mathermatics Olympiad 2018

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธนโชติ ปาลาศรี ที่ได้รับรางวัล Merit Award ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ ของ Hong Kong International Mathematics Olympiad 2018

Read More »

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม International Trade Challenge National Cup 2018

        ประชาสัมพันธ์กิจกรรม International Trade Challenge National Cup 2018  สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม International Trade Challenge National Cup 2018 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ช่วงอายุ 14-19 ปี โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนสองภาษา ทั้งเอกชนและรัฐบาล และโรงเรียนสาธิต ภาคภาษาอังกฤษ โดยจะดำเนินการจัดกิจกรรม one day workshop สอนนักเรียน นักศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 โรงเรียนใดมีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถสอบถามและกรอกใบสมัครส่งไปยังมูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ประเทศไทย (JA Thailand) รายละเอียดดังแนบ

Read More »

ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมปลายของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดนครปฐม)

ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมปลาย ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมการคัดเลือกเยาวชนในโครงการ “ค่ายเยาวชน สร้างชาติ” (NBI – Youth Camp)      เนื่องด้วยคณะนักศึกษาหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.)” รุ่นที่ 3 เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนไทย ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ รุ่นต่อไป จึงได้จัดโครงการ “ค่ายเยาวชนสร้างชาติ” (NBI Youth Camp) ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 1 จนถึง วันอาทิตย์ 3 มิถุนายน 2561 ณ เมืองทองธานี รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวางรากฐานแนวคิด ค่านิยมในการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า ปลูกจิตสำนึกในการใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง พัฒนาศักยภาพเยาวชน ทางด้านต่าง ๆ และสร้างเครือข่ายเยาวชนทำดีที่เข้มแข็ง ซึ่งจะเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมค่ายฯ จำนวน 600 คน จาก 200 สถาบันการศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเขตจังหวัดนครปฐม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด …

Read More »

ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมปลายของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ภาคเหนือ)

ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมปลายของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ เข้าร่วมการคัดเลือกเยาวชนในโครงการ “ค่ายเยาวชน สร้างชาติ” (NBI – Youth Camp)                     เนื่องด้วยคณะนักศึกษาหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.)” รุ่นที่ 4 เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนไทย ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ รุ่นต่อไป จึงได้จัดโครงการ “ค่ายเยาวชนสร้างชาติ” (NBI Youth Camp) ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 22 จนถึง วันอาทิตย์ 24 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวางรากฐานแนวคิด ค่านิยมในการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า ปลูกจิตสำนึกในการใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง พัฒนาศักยภาพเยาวชนทางด้านต่าง ๆ และสร้างเครือข่ายเยาวชนทำดีที่เข้มแข็ง ซึ่งจะเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมค่ายฯ จำนวน …

Read More »

แจ้งจัดสรรงบประมาณ

January, 2018

  • 9 January

    แจ้งจัดสรรค่าครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

    สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. ขอแจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 3 รายการดังเอกสารแนบ โดยจะก่อหนี้ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันแล้วเท่านั้น จัดสรรครุภัณฑ์61_แจ้งเขต

    Read More »

August, 2017