Breaking News

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) หลักสูตรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และ …

Read More »

การประชุมจัดทำคู่มือแนวทางการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2567 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ทวิศึกษาแนวใหม่) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Read More »

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ให้มีจิตสำนึกรักและหวงแหนพร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (พระบาทยาตรา เสมาจารึก)

Read More »

ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณา ทบทวน ตัวชี้วัดความสำเร็จเกณฑ์และเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทำเครื่องมือติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งใหม่ 20 เขต

Read More »

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการส่งเสริมการศึกษาร่วมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน (ทวิศึกษาแนวใหม่) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Read More »

ประชุมพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดตั้งสำนักบริหารการมัธยมศึกษา (สบม.) ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) หลักสูตรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน

การอบรมเชิงปฏิบ …

Read More »

การประชุมจัดทำคู่มือแนวทางการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2567 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ทวิศึกษาแนวใหม่) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Read More »

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ให้มีจิตสำนึกรักและหวงแหนพร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (พระบาทยาตรา เสมาจารึก)

Read More »

ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณา ทบทวน ตัวชี้วัดความสำเร็จเกณฑ์และเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทำเครื่องมือติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งใหม่ 20 เขต

Read More »

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการส่งเสริมการศึกษาร่วมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน (ทวิศึกษาแนวใหม่) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Read More »

ประชุมพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดตั้งสำนักบริหารการมัธยมศึกษา (สบม.) ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

Read More »

กุมภาพันธ์, 2024

มกราคม, 2024

ธันวาคม, 2023


 • slot gacor hari ini
 • slot gacor hari ini
 • slot gacor hari ini
 • situs slot gacor
 • situs slot gacor
 • situs slot gacor
 • link slot gacor
 • link slot gacor
 • link slot gacor
 • slot gacor
 • slot gacor
 • slot gacor
 • slot online
 • slot online
 • slot online
 • situs slot
 • situs slot
 • situs slot
 • gacor slot
 • gacor slot
 • gacor slot
 • situs gacor
 • situs gacor
 • situs gacor
 • situs slot gacor hari ini
 • situs slot gacor hari ini
 • situs slot gacor hari ini
 • situs gacor hari ini
 • situs gacor hari ini
 • situs gacor hari ini
 • slot gacor terpercaya
 • slot gacor terpercaya
 • slot gacor terpercaya
 • situs slot gacor terpercaya
 • situs slot gacor terpercaya
 • situs slot gacor terpercaya
 • slot gacor gampang menang
 • slot gacor gampang menang
 • slot gacor gampang menang
 • slot online terpercaya
 • slot online terpercaya
 • slot online terpercaya
 • situs judi slot
 • situs judi slot
 • situs judi slot
 • agen gacor
 • agen gacor
 • agen gacor
 • daftar slot online
 • daftar slot online
 • daftar slot online
 • situs judi slot online gampang menang
 • situs judi slot online gampang menang
 • situs judi slot online gampang menang
 • situs judi slot online
 • situs judi slot online
 • situs judi slot online
 • situs slot online
 • situs slot online
 • situs slot online
 • link slot gacor hari ini
 • link slot gacor hari ini
 • link slot gacor hari ini
 • situs judi
 • situs judi
 • situs judi
 • slot gacor terbaru
 • slot gacor terbaru
 • slot gacor terbaru
 • slot server luar
 • slot server luar
 • slot server luar
 • daftar situs judi slot online terpercaya
 • daftar situs judi slot online terpercaya
 • daftar situs judi slot online terpercaya
 • slot gacor 2023
 • slot gacor 2023
 • slot gacor 2023
 • situs slot gacor 2023 terpercaya
 • situs slot gacor 2023 terpercaya
 • situs slot gacor 2023 terpercaya
 • slot terpercaya
 • slot terpercaya
 • slot terpercaya
 • situs slot terpercaya
 • situs slot terpercaya
 • situs slot terpercaya
 • judi slot online
 • judi slot online
 • judi slot online
 • game slot
 • game slot
 • game slot
 • slot pragmatic
 • slot pragmatic
 • slot pragmatic
 • daftar slot
 • daftar slot
 • daftar slot
 • online judi
 • online judi
 • online judi
 • indonesia slot
 • indonesia slot
 • indonesia slot
 • link gacor
 • link gacor
 • link gacor
 • link gacor hari ini
 • link gacor hari ini
 • link gacor hari ini
 • slot paling gacor
 • slot paling gacor
 • slot paling gacor
 • game slot online
 • game slot online
 • game slot online
 • situs judi online
 • situs judi online
 • situs judi online
 • situs online
 • situs online
 • situs online