Breaking News

วิดีโอการประชุมเชิงปฏิบัติการและสร้างความรู้ความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา ของ สบม. (SESA) เพื่อดำเนินการกลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษาเพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)”

วิดีโอการประชุมเชิงปฏิบัติการและสร้างความรู้ความเข …

Read More »

เกียรติบัตรการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล กิจกรรม โรงเรียนดี มีความสุข (นำร่อง สพม.สมุทรปราการและสพม.ฉะเชิงเทรา)

เกียรติบัตรกิจกรรม “โรงเรียนดี มีความสุข” (โรงเรีย …

Read More »

วิดีโอการประชุมเชิงปฏิบัติการและสร้างความรู้ความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา ของ สบม. (SESA) เพื่อดำเนินการกลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษาเพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)”

วิดีโอการประชุม …

Read More »

เกียรติบัตรการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล กิจกรรม โรงเรียนดี มีความสุข (นำร่อง สพม.สมุทรปราการและสพม.ฉะเชิงเทรา)

เกียรติบัตรกิจก …

Read More »

กรกฎาคม, 2024

มิถุนายน, 2024

พฤษภาคม, 2024