Breaking News

หนังสือราชการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำในศตวรรษที่ ๒๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ในศตวรรษที่ ๒๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ขอแจ้งรายชื่อคณะทำงานตามคำสั่งดังนี้ ดาวน์โหลดหนังสือและคำสั่งเป็นไฟล์ PDF ที่นี่

Read More »

คณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด

เรื่อง คณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด   ดาวน์โหลดเอกสารคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด

Read More »

ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อพัฒนารองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC ) ไฟล์แนบ

Read More »

รับสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนหลักระดับมัธยมศึกษาในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ชลบุรี-ระยอง-ฉะเชิงเทรา)

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายขอเชิญชวนโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 6 (เฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทรา) และ โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง) สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนหลักระดับมัธยมศึกษาในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ชลบุรี-ระยอง-ฉะเชิงเทรา) สามารถศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารด้านล่าง 1. หนังสือที่ ศธ 04229/858 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 60 2. เกณฑ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 3.ร่างมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ 2552_ปรับปรุง 60 4. ใบสมัครสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษารองรับ EEC 5. แบบประเมินตนเองของโรงเรียนในเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกประกอบการยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 6. แบบประเมิน/รายงานการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบประเมิน

Read More »

การจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนารูปแบบสถานศึกษาสู่ “มาตรฐานมัธยมไทย 4.0”

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขต และผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกโรงเรียน ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนารูปแบบสถานศึกษาสู่ “มาตรฐานมัธยมไทย 4.0” ระหว่างวันที่ 15 -16 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี ในการนี้ขอเรียนเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกโรงเรียน  และศึกษานิเทศก์ เขตละ 2 คน เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 รายละเอียดดังแนบ   หมายเหตุ :: สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบ ได้ที่ การจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนารูปแบบสถานศึกษาสู่ มาตรฐานมัธยมไทย 4.0

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการพิจารณาและคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ผลการพิจารณาและคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   ดาวน์โหลดประกาศผลการพิจารณาฯ

Read More »

ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฯ

Read More »

โครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561

โครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 ขอเชิญชวนน้อง ๆ เยาวชนอายุระหว่าง 15 – 18 ปี ร่วมส่งผลงานคลิปวิดีโอสั้นเข้าประกวด ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชา” กับการป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่เยาวชน   ดาวน์โหลดเอกสารแนบ โครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561  

Read More »

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย     ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัครฯ

Read More »

ประชาสัมพันธ์การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาภายในประเทศฯ

“ประชาสัมพันธ์” เรื่องการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาภายในประเทศ (Student Innovation Challenge Thailand 2018) เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนร่วมประกาวดฯ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ (i-CREATe 2018)           เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ร่วมส่งข้อเสนอสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เข้าคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนประเทศ เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาระดับนานาชาติ (gSIC 2018) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ i-CREATe 2018 โดยมีรายละเอียดเอกสารดังแนบ นักเรียน นิสติ และนักศึกษาที่สนใจ สามารถส่งข้อเสนอ/รายงาน ทางโทรสารหมายเลข 02 564 6876 หรือ E-mail :: sic_thailand@nectec.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561 …

Read More »

แจ้งจัดสรรงบประมาณ

January, 2018

  • 9 January

    แจ้งจัดสรรค่าครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

    สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. ขอแจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 3 รายการดังเอกสารแนบ โดยจะก่อหนี้ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันแล้วเท่านั้น จัดสรรครุภัณฑ์61_แจ้งเขต

    Read More »

August, 2017