Breaking News

หนังสือราชการ

ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อพัฒนารองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC ) ไฟล์แนบ

Read More »

รับสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนหลักระดับมัธยมศึกษาในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ชลบุรี-ระยอง-ฉะเชิงเทรา)

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายขอเชิญชวนโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 6 (เฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทรา) และ โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง) สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนหลักระดับมัธยมศึกษาในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ชลบุรี-ระยอง-ฉะเชิงเทรา) สามารถศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารด้านล่าง 1. หนังสือที่ ศธ 04229/858 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 60 2. เกณฑ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 3.ร่างมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ 2552_ปรับปรุง 60 4. ใบสมัครสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษารองรับ EEC 5. แบบประเมินตนเองของโรงเรียนในเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกประกอบการยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 6. แบบประเมิน/รายงานการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบประเมิน

Read More »

การจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนารูปแบบสถานศึกษาสู่ “มาตรฐานมัธยมไทย 4.0”

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขต และผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกโรงเรียน ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนารูปแบบสถานศึกษาสู่ “มาตรฐานมัธยมไทย 4.0” ระหว่างวันที่ 15 -16 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี ในการนี้ขอเรียนเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกโรงเรียน  และศึกษานิเทศก์ เขตละ 2 คน เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 รายละเอียดดังแนบ   หมายเหตุ :: สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบ ได้ที่ การจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนารูปแบบสถานศึกษาสู่ มาตรฐานมัธยมไทย 4.0

Read More »

แนวทางในการดำเนินการของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรสากล และโรงเรียนทั่วไปที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

แนวทางในการดำเนินการของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรสากล และโรงเรียนทั่งไปที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ดาวน์โหลดเอกสารแนบ จดหมายแจ้ง สพม จดหมายแจ้งสพป. แนวทาง

Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะและการสอนภาษาฝรั่งเศสสำหรับครูภาษาฝรั่งเศส ประจำปี 2559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะและการสอนภาษาฝรั่งเศสสำหรับครูภาษาฝรั่งเศส ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

Read More »

แจ้งจัดสรรงบประมาณ

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนการสอนโรงเรียนคู่พัฒนา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนการสอนโรงเรียนคู่พัฒนา เพื่อสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนน้องให้เอื้อต่อการเรียนรู้ จำนวน 50 โรงเรียนๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ดังรายละเอียดที่แนบ ที่ ศธ 04229/800 จัดสรรงบประมาณ รร.คู่พัฒนา (เพิ่มเติม)

Read More »

จัดสรรงบประมาณการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ที่ ศธ ๐๔๒๒๙/๘๔๐ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่องจัดสรรงบประมาณค่าซ่อมแซมคุรุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการฝึกทักษะและประสบการณ์ของนักเรียน การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คลิกที่นี่เพื่อเปิดดูรายละเอียด

Read More »