Breaking News
Home / กลุ่มส่งเสริมการบริหารจัดการมัธยมศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการบริหารจัดการมัธยมศึกษา

นางจรัสพร ฉัตรทอง
(Mrs.Charatporn chuttong)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางวันเพ็ญ ชำนาญกูล
(Mrs.Wanpen Chumnangoon)
ผู้ปฏิบัติงานด้านการขอพระราชทาน

นางสาวจิระวดี สินทร
(Miss Chirawadee Sinthon)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายสิรวิชญ์ พิทักษ์ธำรง
(Mr. Sirawit Pitaktamrong)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายฆฤณ กันชัย
(Mr. Khrin kanchai)
ครู คศ. 1 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
ช่วยราชการ สมป.

นายวชิรวิทย์ อุ้ยเอี่ยม
(Mr.Wachirawit  Ui-iam)
เจ้าหน้าที่ธุรการ