Breaking News
Home / กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมัธยมศึกษา

กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมัธยมศึกษา

นางสาวจิระวดี สินทร
(Miss Chirawadee Sinthon)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา

นางสาวพัชรียา สืบพงศ์เอื้อ
(Miss Patchareeya Suebpongoua)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายพลวิชญ์ สัตยากูล
(Mr. Ponlawit Sattayakul)
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวพรรณนภา ทิพย์วรการ
(Miss Pannapar Thipworrakarn)
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายกีรติ เริงวิจิตรา
(Mr. Keerati Roengvijitra)
เจ้าหน้าที่ธุรการ