Breaking News
Home / กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารทั่วไป

นางนวลจันทร์ ปกป้อง
(Mrs Nuanjun Pokpong)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวมิ่งขวัญ เทียมพัฒน์
(Miss Mingkwan Tiampat)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวพัชรียา สืบพงศ์เอื้อ
(Miss Patchareeya Suebpongoua)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวสิริพักตร์ พรหมเวค
(Miss Siripak Promvek)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวอุษา ชยางกูร
(Miss Usa Chayanggoon)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวชิชากรณ์ มังกร
(Miss Chichakorn Mangkorn)
เจ้าหน้าที่ธุรการ