Breaking News
Home / กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารทั่วไป

นางนวลจันทร์  ปกป้อง
(Mrs.Nuanjun  Pokpong)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวมิ่งขวัญ  เทียมพัฒน์
(Miss Mingkwan  Tiampat)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวพัชรียา   สืบพงศ์เอื้อ
(Miss Patchareeya  Suebpongoua)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการนางสาวสิริพักตร์  พรหมเวค
(Miss Siripak  Promvek)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวชิชากรณ์  มังกร
(Miss Chichakorn   Mangkorn)
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวบุศรา  สว่างหล้า
(Miss Bussara  Sawangla)
เจ้าหน้าที่ธุรการ