Breaking News
Home / กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการมัธยมศึกษา

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการมัธยมศึกษา

  นางสาวขวัญชีวา วรรณพินทุ
(Miss Kwanshewa Wunnapintu)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
 
     
 

นางสาวภัททิยา  ฤกษ์ศิริ
(Miss Pattiya  Rerksiri)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวกนกวรรณ  ทองแจ่ม
(Miss Kanakwan  Thongjam)
เจ้าหน้าที่ธุรการ