Breaking News
Home / กลุ่มส่งเสริมการบริหารจัดการมัธยมศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการบริหารจัดการมัธยมศึกษา

  นางจรัสพร ฉัตรทอง
(Mrs. Charatporn Chuttong)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
 
 

นางวันเพ็ญ  ชำนาญกูล
(Mrs Wanpen   Chumnangoon)
ผู้ปฏิบัติงานด้านการขอ
พระราชทานงานกราบบังคมทูล

นางสาวจิระวดี  สินทร
(Miss Chirawadee  Sinthon)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายสิรวิชญ์  พิทักษ์ธำรง
(Mr Sirawit  Pitaktamrong)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 

นายวชิรวิทย์  อุ้ยเอี่ยม
(Mr Wachirawit  Ui-iam)
เจ้าหน้าที่ธุรการ