Breaking News
Home / กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา

กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา

นางสาวอุษา  หลักดี
(Miss Ausa Lakdee)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวอังคนา  จบศรี
(Miss Aungkana  Jobsri)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาวบุณยนุช  สายรัตน์
(Miss Boonyanuch  Sairat)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวเกศรัชนี  ยืนวงศ์
(Miss Kedrutchanee  Yuenwong)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวอรวรรณ  ทองหล่อ
(Miss Orawan  Thonglo)
เจ้าหน้าที่ธุรการ