Breaking News
Home / ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
 
(ร่าง) มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
(ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
(ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ  
การขับเคลื่อนการศึกษามัธยมศึกษาไทย 4.0 เพื่อการมีงานทําแห่งศตวรรษที่ 21
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสาขาวิชาชีพ
 แนวทางการจัดการเรียนรู้รูปแบบการเตรียมความพร้อมอุดมศึกษา
 การจัดการศึกษาโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
 แนวทางการจัดทำงบประมาณและบริหารงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา