Breaking News
Home / ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดตั้งขึ้นตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เป็นการภายใน) ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

  1. ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการพัฒนาประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อยกระดับคุณภาพผลการศึกษาและส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะทางของผู้เรียนผู้มีความสามารถพิเศษทั้งด้านวิชาการและสุนทรียศาสตร์ รวมทั้งกำกับดูแลสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสและความสามารถให้มีมาตรฐานการศึกษาได้ตามเกณฑ์ขั้นต่ำ
  2. วิเคราะห์นโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อพิจารณาเสนอแผนพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์งบประมาณสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสมกับการศึกษาในระดับอื่น เพื่อประสานงานและบริหารงบประมาณจัดสรรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  4. ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการ
  5. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายหรือร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่น

โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มบริหารทั่วไป
2) กลุ่มพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3) กลุ่มแผนและงบประมาณ
4) กลุ่มส่งเสริมการบริหารงานบุคคล
5) กลุ่มติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการให้บริการ จึงปรับเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มบริหารทั่วไป
2) กลุ่มพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 1
3) กลุ่มพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 2
4) กลุ่มแผนและงบประมาณ 1
5) กลุ่มแผนและงบประมาณ 2
6) กลุ่มส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
7) กลุ่มติดตามประเมินผลการบริหารจัดการมัธยมศึกษา
มีอัตรากำลัง จำนวน 21 อัตรา ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายคนปัจจุบัน คือ นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายอีกหน้าที่หนึ่ง

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการที่สำคัญ ๆ เช่น โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub), โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard Schools), โครงการการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) และโครงการประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อรองรับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษามัธยมศึกษา การวิจัยและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการพัฒนาประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาตอนปลาย และประสานความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการจัดการศึกษามัธยมศึกษาในสถานศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 2,359 แห่ง