Breaking News
Home / ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดตั้งขึ้นตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เป็นการภายใน) ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการพัฒนาประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อยกระดับคุณภาพผลการศึกษาและส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะทางของผู้เรียนผู้มีความสามารถพิเศษทั้งด้านวิชาการและสุนทรียศาสตร์ รวมทั้งกำกับดูแลสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสและความสามารถให้มีมาตรฐานการศึกษาได้ตามเกณฑ์ขั้นต่ำ
 2. วิเคราะห์นโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อพิจารณาเสนอแผนพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์งบประมาณสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสมกับการศึกษาในระดับอื่น เพื่อประสานงานและบริหารงบประมาณจัดสรรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 4. ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการ
 5. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายหรือร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่น

 • slot gacor hari ini
 • slot gacor hari ini
 • slot gacor hari ini
 • situs slot gacor
 • situs slot gacor
 • situs slot gacor
 • link slot gacor
 • link slot gacor
 • link slot gacor
 • slot gacor
 • slot gacor
 • slot gacor
 • slot online
 • slot online
 • slot online
 • situs slot
 • situs slot
 • situs slot
 • gacor slot
 • gacor slot
 • gacor slot
 • situs gacor
 • situs gacor
 • situs gacor
 • situs slot gacor hari ini
 • situs slot gacor hari ini
 • situs slot gacor hari ini
 • situs gacor hari ini
 • situs gacor hari ini
 • situs gacor hari ini
 • slot gacor terpercaya
 • slot gacor terpercaya
 • slot gacor terpercaya
 • situs slot gacor terpercaya
 • situs slot gacor terpercaya
 • situs slot gacor terpercaya
 • slot gacor gampang menang
 • slot gacor gampang menang
 • slot gacor gampang menang
 • slot online terpercaya
 • slot online terpercaya
 • slot online terpercaya
 • situs judi slot
 • situs judi slot
 • situs judi slot
 • agen gacor
 • agen gacor
 • agen gacor
 • daftar slot online
 • daftar slot online
 • daftar slot online
 • situs judi slot online gampang menang
 • situs judi slot online gampang menang
 • situs judi slot online gampang menang
 • situs judi slot online
 • situs judi slot online
 • situs judi slot online
 • situs slot online
 • situs slot online
 • situs slot online
 • link slot gacor hari ini
 • link slot gacor hari ini
 • link slot gacor hari ini
 • situs judi
 • situs judi
 • situs judi
 • slot gacor terbaru
 • slot gacor terbaru
 • slot gacor terbaru
 • slot server luar
 • slot server luar
 • slot server luar
 • daftar situs judi slot online terpercaya
 • daftar situs judi slot online terpercaya
 • daftar situs judi slot online terpercaya
 • slot gacor 2023
 • slot gacor 2023
 • slot gacor 2023
 • situs slot gacor 2023 terpercaya
 • situs slot gacor 2023 terpercaya
 • situs slot gacor 2023 terpercaya
 • slot terpercaya
 • slot terpercaya
 • slot terpercaya
 • situs slot terpercaya
 • situs slot terpercaya
 • situs slot terpercaya
 • judi slot online
 • judi slot online
 • judi slot online
 • game slot
 • game slot
 • game slot
 • slot pragmatic
 • slot pragmatic
 • slot pragmatic
 • daftar slot
 • daftar slot
 • daftar slot
 • online judi
 • online judi
 • online judi
 • indonesia slot
 • indonesia slot
 • indonesia slot
 • link gacor
 • link gacor
 • link gacor
 • link gacor hari ini
 • link gacor hari ini
 • link gacor hari ini
 • slot paling gacor
 • slot paling gacor
 • slot paling gacor
 • game slot online
 • game slot online
 • game slot online
 • situs judi online
 • situs judi online
 • situs judi online
 • situs online
 • situs online
 • situs online