Breaking News
Home / โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำในศตวรรษที่ 21

โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำในศตวรรษที่ 21

โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำในศตวรรษที่ 21

************************************

เหตุผลความจำเป็น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน น้อมนำพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนด้านการมีงานทำ-มีอาชีพ โดยฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็นและมีงานทำในที่สุดและต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็นไปตามนโยบายที่ 2 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อ 2 การพัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ ข้อย่อย 2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual Education) หลักสูตรระยะสั้น เป็นเหตุผลสำคัญที่ต้องเร่งปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมของการมีงานทำในพื้นที่ ให้สอดคล้องรองรับกลุ่มอาชีพของสถานประกอบการ และกลุ่มอาชีพอิสระ ในชุมชนที่
เป็นพื้นฐานความเป็นคุณภาพชีวิตในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและการวัดผลประเมินผล จาก Passive Learning เป็น Active Learning ที่อิงมาตรฐานและตัวชี้วัดรายวิชา ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากสถานการณ์การปฏิบัติจริง แก้ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น ทำให้ผู้สำเร็จการศึกษามีทักษะและสมรรถนะความรู้ที่เป็นพื้นฐานทางวิชาชีพ อีกทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลในศตวรรษที่ 21 สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงจัดทำโครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่การมีงานทำ เพื่อสร้างสถานศึกษาต้นแบบและขยายผลแก่สถานศึกษาอื่นในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะพื้นฐานทางวิชาชีพเพื่อการมีงานทำ
  2. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูแบบบูรณาการ ลดภาระงานของผู้เรียนสู่การมีงานทำ
  3. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่การมีงานทำ

เป้าหมายโครงการ

  1. นักเรียนมีทักษะสมรรถนะทางวิชาชีพในการประกอบอาชีพ และสามารถใช้ในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้นได้
  2. ครูมีทักษะในการจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบโครงงานตามกระบวนการ Project-based Learning
  3. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส มีแผนการเรียนรองรับเป้าหมายชีวิตตามกลุ่มศักยภาพของผู้เรียน ตรงตามความต้องการสาขาวิชาชีพสถานประกอบการ และกลุ่มอาชีพในท้องถิ่น

กิจกรรมดำเนินงาน

1. กิจกรรมการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ทบทวนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงาน

2. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการจัดทำข้อมูลลักษณะอาชีพและแผนการพัฒนาการจัดการศึกษา กลุ่มจังหวัด เพื่อการพัฒนาประเทศ (เขตพื้นที่+ครูแนะแนวประจำศูนย์)

3. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือติดตามผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทำ

4. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

5. กิจกรรมการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา ที่จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ชี้แจงข้อดำเนินงาน และรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะ ในการปรับความร่วมมือไปสู่ทวิภาคีด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาผู้เรียน สู่ความเป็นพลเมืองดี

6. จัดงบประมาณให้ศูนย์แนะแนวจังหวัดประจำเขตพื้นที่พัฒนาครู  แนะแนว เพื่อการขยายผลการพัฒนาครูที่ปรึกษาชั้นของทุกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายให้ใช้แบบวัดบุคลิกภาพและ ความถนัดด้านอาชีพตลอดจนการปรับทัศนคตินักเรียนและผู้ปกครองเพื่อจัดนักเรียนเข้าแผนการเรียนและวางเส้นทางการศึกษาต่อสู่อนาคตการประกอบอาชีพ

7. กิจกรรมการติดตาม นิเทศช่วยเหลือ การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

8. กิจกรรมการประชุมสัมมนาทำความร่วมมือระหว่างประธานกลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัย 18 กลุ่มจังหวัด และเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษาตอนปลาย 78 เครือข่าย จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีแผนการเรียนรองรับกลุ่มความถนัดทางสาขาวิชา และอาชีพในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษา

9. จัดสรรงบประมาณให้ สพท.จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้หลักการบูรณาการ 3 กลุ่มสาระทักษะชีวิตตามกระบวนการ Problem & Projec Based  ‘Learning กับรายวิชาโครงงานและวิชาฝึกทักษะประสบการณ์

ระยะเวลาดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและสมรรถนะพื้นฐานทางวิชาชีพเพื่อการมีงานทำ
  2. ครูมีทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่การมีงานทำ
  3. มีสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นต้นแบบ เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่การมีงานทำ