Breaking News
Home / โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่มาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา

************************************

เหตุผลความจำเป็น

ตั้งแต่ ปี 2552 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่งรัดคุณภาพการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายและตอบโจทย์การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 21 โดยมุ่งหวังว่านักเรียนทุกคนจะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ ผู้บริหารทุกคนมีคุณภาพ บริหารอย่างเป็นระบบและเป็นผู้นำทางวิชาการ โดยให้โรงเรียนดำเนินการตามแนวทาง “มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552” เป็นปัจจัยส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการภายในโรงเรียนให้พัฒนาไปสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และใช้เป็นคู่มือในการประเมินความจำเป็นพื้นฐาน ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงสุด รวมทั้งเป็นเครื่องมือให้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต ใช้ในการบริหารจัดการและสนับสนุนให้โรงเรียนมัธยมศึกษาพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามสภาพที่แท้จริงของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันที่มุ่งพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการศึกษาบนพื้นฐาน พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนทุกระดับ รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนา ดังนั้นในปีงบประมาณ 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ปรับปรุงและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ต่อมาในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดแนวทางการดำเนินการ การประเมิน ตัวชี้วัด ตลอดจนค่าเป้าหมาย ให้โรงเรียนประเมินตนเอง และพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) อย่างจริงจัง เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล

ในปีงบประมาณ 2564 สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงมุ่งดำเนินขับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปรับปรุง และศึกษาสะท้อนผลการดำเนินการให้สอดคล้องกับความเป็นจริง เพื่อให้การพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมกันนี้สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย มุ่งพัฒนาระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ให้สมบูรณ์เพื่อเป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนในการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษาต่อไป อันจะส่งผลให้การพัฒนานักเรียนเป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)
 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
 3. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์                          
 4. เพื่อศึกษาสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา

เป้าหมายโครงการ

 1. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)
 2. โรงเรียนมัธยมศึกษามีศักยภาพการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่าสากล
 3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ระบบออนไลน์ที่เชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ 
 4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีงานวิจัยเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา

กิจกรรมดำเนินงาน

1. กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2562 เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศไทย 4.0

2. กิจกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์

ระยะเวลาดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. โรงเรียนมัธยมศึกษามีคุณภาพการปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาพัฒนาและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้        
 3.  นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการทำงาน ทักษะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี สารสนเทศ พร้อมทั้งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อก้าวสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
 4. โรงเรียนมัธยมศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา จำนวน 2,358 โรงเรียน