Breaking News
Home / โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0

โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0

โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0

************************************

เหตุผลความจำเป็น

การศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สามารถดำรงชีวิตในสังคมยุคศตวรรษที่ 21 ที่มีความความเจริญก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปรับเปลี่ยนทางสังคมในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีพของคนในสังคมอย่างหลากหลาย ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งเน้นให้มีนวัตกรรมเป็นของตนเอง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ  ดังนั้น การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนาสู่อาชีพหรือระดับอุดมศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 จึงต้องเน้นให้นักเรียนมีศักยภาพ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เชื่อมโยงความรู้ทักษะและค่านิยมที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม รู้จักพึ่งตนเองเพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม การจัดการเรียนการสอนต้องนำศาสตร์ทั้ง 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เป็นองค์ความรู้หลักทางวิชาการที่เชื่อมโยงบูรณาการเข้าด้วยกันกับทุกสาระการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนของสังคมโลก  ดังนั้น เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนการเพิ่มทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บุคลากรมีความเป็นครูมืออาชีพ มีสื่ออุปกรณ์ที่เพียงพอและทันสมัย เพื่อเตรียมคนเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 จึงจัดทำโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0
  2. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0
  3. เพื่อลดความเหลื่อมทางการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น
  4. เพื่อจัดทำคลังข้อมูลในการพัฒนาจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

เป้าหมายโครงการ

1. เชิงปริมาณ โรงเรียน ครู นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

     1.1 โรงเรียน จำนวน 2,358 โรงเรียน

     1.2 ครู จำนวน 136,000 คน

     1.3 นักเรียน จำนวน 2,721,985 คน

     1.4 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด 78 จังหวัด และสหวิทยาเขต 353 สหวิทยาเขต     

2. เชิงคุณภาพ

     2.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

     2.2 ครูมีคุณภาพในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21

     2.3 โรงเรียนมีสื่อและนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน

     2.4 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาจังหวัดและสหวิทยาเขตมีนวัตกรรมที่เป็นเลิศและเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน

กิจกรรมดำเนินงาน

1. กิจกรรมการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

2. กิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ระยะเวลาดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเรียนรู้กระบวนการจัดเรียนการสอนที่เป็นเลิศ
    จากคลังข้อมูล
  2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด มีคลังสื่อและนวัตกรรมที่รองรับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูสู่ผู้เรียนในคุณภาพ
  3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคลังข้อมูลที่เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ และเป็นตัวอย่างให้ครูนำไปศึกษาและปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่ผู้เรียน