Breaking News
Home / โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป

มีหน้าที่และดำเนินการเกี่ยวกับ

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานสารบรรณ และงานเลขานุการของสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2.  จัดระบบงาน การควบคุมภายใน และการพัฒนาองค์กรของสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับวางแผนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 4. จัดทำข้อเสนองบประมาณและประมาณการรายจ่ายและแผนการใช้งบประมาณของสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุ ครุภัณฑ์ สวัสดิการ สวัสดิภาพ การบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่ของสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
 6. ประสานและดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่น
 7. สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 1

มีหน้าที่และดำเนินการเกี่ยวกับ

 1. ยกระดับคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา ตามความถนัด ความสนใจและความเป็นเลิศ สู่มาตรฐานและมาตรฐานสากลมีความเป็นพลโลก รวมทั้งเพิ่มสมรรถนะการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งด้านวิชาการ อาชีพและความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน
 2. สร้างกลไกส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้และเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งในและต่างประเทศและสนับสนุนให้โรงเรียนที่มีความพร้อมได้พัฒนาสู่มาตรฐานสากลรวม
 3. งานส่งเสริมและสนับสนุน เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้และเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
 4. วิจัย และพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่ม/หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 2

มีหน้าที่และการดำเนินการเกี่ยวกับ

 1. ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษายกระดับคุณภาพการศึกษาได้ตามเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ
 2. ส่งเสริม สนับสนุนและการประสานให้มีระบบเครือข่ายความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบริหารและจัดการศึกษาได้ตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ส่งเสริม สนับสนุนและการประสานเพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของหน่วยงานการศึกษาอื่นในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มติดตามประเมินผลการบริหารจัดการมัธยมศึกษา

มีหน้าที่และดำเนินการเกี่ยวกับ

 1. งานติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษามัธยมศึกษา
 2. วิเคราะห์ วิจัย เพื่อแสวงหาทางเลือก และนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการศึกษามัธยมศึกษา
 3. การพัฒนาศักยภาพระบบการติดตามประเมินผลการจัดการมัธยมศึกษา
 4. งานติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์และดำเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อธำรงคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่ม/หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

มีหน้าที่และดำเนินการเกี่ยวกับ

 1. ศึกษา วิจัย ความต้องการและส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลตามโครงสร้างการบริหารงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบการบริหารจัดการระดับมัธยมศึกษาให้มีมาตรฐานในระดับสากล และสามารถต่อยอดพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)
 3. งานส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้วยวิธีหลากหลายและสนองความต้องการที่แตกต่างรายบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
 4. งานเกี่ยวกับความร่วมมือ และความสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
 5. ฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่ม/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มแผนและงบประมาณ 1

มีหน้าที่และดำเนินการเกี่ยวกับ

 1. ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาการมัธยมศึกษา
 2. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และรับรองการรายงานผลของเขตพื้นที่การศึกษาในระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี (KPI Report System : KRS) และระบบการรายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (Action plan Report System : ARS) ตามตัวชี้วัด ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
 3. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประสานแผนและงบประมาณ การจัดตั้งและบริหารงบประมาณ งบดำเนินงาน งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) งบบุคลากร งบอุดหนุน และรายจ่ายอื่นของการจัดการมัธยมศึกษาเพื่อดำเนินการจัดตั้งบริหารงบประมาณและทรัพยากรสู่การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. วิเคราะห์การจัดตั้ง ขยายโรงเรียนเพื่อจัดการศึกษามัธยมศึกษาให้ทั่วถึงและรองรับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
 5. งานจัดทำแผนการพัฒนาการศึกษามัธยมศึกษา ระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 6. งานจัดทำข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการในการพัฒนาการศึกษามัธยมศึกษาให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมและเป็นธรรม
 7. วิเคราะห์ กำหนด ดัชนีที่ใช้ในการบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษาและยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากล และจัดทำโปรแกรมแสดงดัชนีบนเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่เป็นสารสนเทศและเป็นหน่วยงานเชื่อมโยงระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนเพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่ม/หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มแผนและงบประมาณ 2

มีหน้าที่และดำเนินการเกี่ยวกับ

 1. จัดทำแผนพัฒนาการมัธยมศึกษาโดยใช้เทคนิคของ School Mapping วิเคราะห์สภาพการจัดการมัธยมศึกษา คาดคะเนจำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาพรวมของประเทศและคาดคะเนความต้องการการทรัพยากรในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในอนาคต
 2. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบการจัดตั้งและบริหารงบประมาณงบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งบดำเนินงาน (ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง, ไฟฟ้า-ประปา)
 3. ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดเป้าหมาย การขยายการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกกลุ่มพื้นที่
 4. วิเคราะห์ ตรวจสอบ แผนพัฒนาการมัธยมศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้เทคนิค School Mapping เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการมัธยมศึกษา การจัดตั้งและจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษา
 5. ให้คำแนะนำในการจัดทำ School Mapping กับเขตพื้นที่การศึกษา
 6. วิเคราะห์ข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีความประสงค์ขอย้ายไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 7. วิเคราะห์จัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูปแบบและแผนชั้นเรียนรายปี เพื่อจัดทำแผนความต้องการทรัพยากรของสถานศึกษามัธยมศึกษา
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่ม/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย