Breaking News
Home / โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป

มีหน้าที่และดำเนินการเกี่ยวกับ

 1. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานช่วยอำนวยการ งานเลขานุการและงานธุรการของสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย และงานอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกลุ่มใด ในสำนักบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2. ดำเนินการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ประสานงานด้านนโยบายและด้านงบประมาณ เพื่อการบริหารงบประมาณสู่การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุ สวัสดิการ งานอาคารสถานที่
 4. ดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ การประเมินผลตัวชี้วัด การประเมินส่วนราชการและการประเมินผู้บริหารองค์การ รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับงานโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ภารกิจองค์กร การพัฒนาองค์กรและดำเนินงานด้านบริหารบุคลากรในสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
 6. ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และมาตรฐานวัดความโปร่งใสการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 7. ดำเนินการวางแผนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่ม/หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการมัธยมศึกษา

มีหน้าที่และดำเนินการเกี่ยวกับ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การส่งเสริมจัดการศึกษาในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อรองรับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เทียบเคียงมาตรฐานระดับสากล
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
 3. ส่งเสริมและสร้างนวัตกรรมเพื่อบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศและมีสมรรถนะในการแข่งขันในเวทีโลก
 4. ประสานและส่งเสริมการบริหารและจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และส่งเสริมการบริหารของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ เทียบเคียงระดับสากล
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
 6. ส่งเสริม สนับสนุน หรือประสานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศและรองรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เทียบเคียงมาตรฐานระดับสากล
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่ม/หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มส่งเสริมการบริหารจัดการมัธยมศึกษา

มีหน้าที่และการดำเนินการเกี่ยวกับ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูล และองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสารสนเทศ ตลอดจนมาตรฐานด้านการปฏิบัติงานทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางและกลยุทธ์การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา
 2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนการบริหารคุณภาพการมัธยมศึกษาตอนปลาย
 3. ส่งเสริม สนับสนุนและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา ให้มีมาตรฐานการศึกษาได้ตามเกณฑ์
 4. วิเคราะห์ และสะท้อนผลด้านปริมาณและคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษา เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพและความเสมอภาคของสถานศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล
 5. การดำเนินงานเกี่ยวกับการขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ พร้อมทั้งการรับเสด็จฯ (รูปแบบพิธีการ) และการเข้าเฝ้าฯ ในวโรกาสต่าง ๆ
 6. ดำเนินการเกี่ยวกับงานติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์และดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อธำรงคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ

มีหน้าที่และดำเนินการเกี่ยวกับ

 1. ศึกษา วิจัย ความต้องการ และส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาตามโครงสร้างการบริหารงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ด้วยวิธีหลากหลายและสนองความต้องการที่แตกต่างรายบุคคลหรือกลุ่มบุคคล และโรงเรียนลักษณะพิเศษ
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ความสัมพันธ์ทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อยกระดับการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่รับผิดชอบการบริหารจัดการระดับมัธยมศึกษาให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ สามารถต่อยอดพัฒนาและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณลักษณะอังพึงประสงค์ของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานโรงเรียนลักษณะพิเศษ
 5. ดำเนินการสนับสนุน ส่งเสริมเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาส     เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
 6. ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณวุฒิทางวิชาชีพ
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่ม/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา

มีหน้าที่และดำเนินการเกี่ยวกับ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูล และองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางและกลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการและการจัดการคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
 2. วางแผนและร่วมกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม และสนับสนุน เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพต่อผู้เรียน
 3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และตามบริบทของแต่ละพื้นที่
 4. ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานของเครือข่ายความร่วมมือด้านคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และเครือข่ายความร่วมมือในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ
 5. กำกับ ดูแล และให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เพื่อนำมาวางแผน ปรับปรุง พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่ม/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย