Breaking News
Home / bussara sawangla

bussara sawangla

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง การส่งเสริม สนับสนุน ภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 1 – 3 ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมชี้แจง การส่งเสริม สนับสนุน ภารกิจเกี่ยวกับก …

Read More »

สพฐ. ขอแจ้งชะลอการจัดกิจกรรมอัจฉริยชนคน OBEC (OBEC STAR)

สพฐ. ขอแจ้งชะลอการจัดกิจกรรมอัจฉริยชนคน OBEC (OBEC …

Read More »

ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์นวัตกรปัญญาประดิษฐ์ (AI) สู่นักธุรกิจรุ่นเยาว์

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ขอประชาสัมพันธ์ …

Read More »

ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน OBEC Online สพฐ. วิถีใหม่ เพื่อเด็กไทยเท่าเทียมทัน

ดาวน์โหลดหนังสือ ศธ 04229/400 ลว 17 มิ.ย. 64 เรื่อ …

Read More »

เอกสารประกอบการประชุมออนไลน์การดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา

การประชุมออนไลน์การดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุน และย …

Read More »

LINK การประชุมออนไลน์การดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุนและยกระดับคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา

การประชุมออนไลน์การดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุน และย …

Read More »

ประกาศ สพฐ. เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกวิดีโอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ฯ (รอบที่ 2)

ประกาศ สพฐ. เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกวิดีโ …

Read More »

ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการอบรมหลักสูตร “รู้เท่าทันภัยพนันผ่านสือ… ความเข้มแข็งที่ได้จากครูสู่นักเรียน”

เนื่องด้วยจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และรัฐบาลได้ …

Read More »

ประกาศ สพฐ. เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกวิดีโอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ฯ (รอบที่ 1)

ประกาศ สพฐ. เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกวิดีโ …

Read More »

การประชุมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินและพัสดุของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

Read More »