Breaking News
Home / bussara sawangla

bussara sawangla

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสร้างสรรค์สื่อการสอนวิชาชีพ

ด้วยมูลนิธิพัฒนาวิชาชีพสตรี (พวส.) มีวัตถุประสงค์เ …

Read More »

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ของสำนักงาน ก.พ.

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จะดำเนินการ …

Read More »

ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

หนังสือนำส่ง เลขที่ 04229/589 ลว 28 กันยายน 2564โค …

Read More »

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง การส่งเสริม สนับสนุน ภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 1 – 3 ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมชี้แจง การส่งเสริม สนับสนุน ภารกิจเกี่ยวกับก …

Read More »

สพฐ. ขอแจ้งชะลอการจัดกิจกรรมอัจฉริยชนคน OBEC (OBEC STAR)

สพฐ. ขอแจ้งชะลอการจัดกิจกรรมอัจฉริยชนคน OBEC (OBEC …

Read More »

ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์นวัตกรปัญญาประดิษฐ์ (AI) สู่นักธุรกิจรุ่นเยาว์

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ขอประชาสัมพันธ์ …

Read More »

ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน OBEC Online สพฐ. วิถีใหม่ เพื่อเด็กไทยเท่าเทียมทัน

ดาวน์โหลดหนังสือ ศธ 04229/400 ลว 17 มิ.ย. 64 เรื่อ …

Read More »

เอกสารประกอบการประชุมออนไลน์การดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา

การประชุมออนไลน์การดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุน และย …

Read More »

LINK การประชุมออนไลน์การดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุนและยกระดับคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา

การประชุมออนไลน์การดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุน และย …

Read More »

ประกาศ สพฐ. เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกวิดีโอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ฯ (รอบที่ 2)

ประกาศ สพฐ. เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกวิดีโ …

Read More »