Breaking News
Home / bussara sawangla

bussara sawangla

ประชาสัมพันธ์ “ค่ายต้นกล้าตุลาการ” รุ่นที่ 9

ประชาสัมพันธ์ “ค่ายต้นกล้าตุลาการ” รุ่นที่ 9           สำนักงานศาลยุติธรรม โดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเยาวชนทั่วไปประเทศ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) หรือเทียบเท่า เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายต้นกล้าตุลาการ” รุ่นที่ 9 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 27 เมษายน 2562 เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรม ความรู้ด้านกฎหมายที่จำเป็น การศึกษาดูงานศาลยุติธรรม และแนวทางการศึกษาต่อในวิชาชีพกฎหมาย โดยเปิดรับสมัครในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.iprd.coj.go.th และเพจเฟซบุ๊ค “ค่ายต้นกล้าตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม” หรือ สมัครทางออนไลน์ได้ที่ http://tk.coj.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 2513 5627 …

Read More »

ประชาสัมพันธ์การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติ (gSIC 2019) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ i-CREATe 2019

ประชาสัมพันธ์การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติ (gSIC 2019) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ i-CREATe 2019 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ของสถาบันศึกษาในสังกัด สพฐ. ร่วมส่งข้อเสนอสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ เข้าคัเลือกเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ระดับนานาชาติ (gSIC 2019) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ i-CREATe 2019 สามารถส่งข้อเสนอ/รายงาน ทางโทรสารหมายเลข 0 2564 6876 หรือ e-mail : SIC_Thailand@nectec.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2562 และหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อประสานงานได้ที่ นางสาวสรินยา ชมภูบุตร หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 7048 7499   ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ฯ

Read More »

ประชุมการอบรมครูแกนนำด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ 10 อาชีพอุตสาหกรรมตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

Read More »

ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ NBI – Youth 4

ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ NBI – Youth 4 สถาบันการสร้างชาติ (NBI) ได้จัดการอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.)” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับเสริมสร้างการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อร่วมสร้างชาติตามบทบาทและศักยภาพของแต่ท่าน พร้อมนำประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสัมฤทธิ์ผล ซึ่งขณะนี้ได้จัดการอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.)” ในรุ่นที่ 5 แล้ว คณะผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.)” รุ่นที่ 5 ได้เล็งเห็นความสำคัญว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นจำเป็นต้องเริ่มตั้งแต่การพัฒนากระบวนการความคิด ความรู้ เป็นจุดแรกโดยเห็นว่ากลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ต้องเติบโตขึ้นไปประกอบสัมมาชีพ ทุกส่วนในสังคม ในอนาคตนั้น หากได้รับการพัฒนาแนวความคิดอย่างถูกต้องตั้งแต่ยังเป็นเยาวชน ย่อมเป็นการเตรียมการที่ดีเยี่ยมในการที่เขาจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม อันจะนำผลดี ความสำเร็จของตัวเยาวชนเอง ต่อครอบครัว ต่อหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง ต่อสังคม และประเทศชาติ ซึ่งทางคณะผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.)” รุ่นที่ 5 ได้จัดโครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 4 ในวันที่ …

Read More »

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแห่งชาติ เรื่อง “กระบวนทัศน์การขับเคลื่อนพัฒนาสุขภาวะของประชาชนอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21″ฯ

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแห่งชาติ เรื่อง “กระบวนทัศน์การขับเคลื่อนพัฒนาสุขภาวะของประชาชนอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21” (Paradigm Shifts HPER to SDGs in Good Health and Well – being of People in the 21st Century) ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเชียงราย แกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงปัจจัยสำคัญ ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จของการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น 4 อันดับแรก ได้แก่ (1) การมีความเข้าใจในศาสตร์และศิลป์ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์ของผู้นำ (2) การมีส่วนร่วม (Partnership) ของหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน (3) การพัฒนาวงจรการเรียนรู้ในสตวรรษที่ 2 (4) การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและต่อยอด จึงเห็นสำควรจัดการประชุมเรื่อง “กระบวนทัศน์การขับเคลื่อนพัฒนาสุขภาวะของประชาชนอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ …

Read More »

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)  ระหว่างวันที่ 18 – 23 กันยายน 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยรองเลขาธิการ กพฐ. (นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์) เป็นหัวหน้าคณะเดินทางในครั้งนี้   โดยคณะได้ศึกษาดูงานในสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้ 1. National Institute of Advanced Industrial Science and Technology 2. Tsukuba University 3. Namiki Secondary School (Junior high school + high school) 4. JAXA (Space engineering)    

Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยการใช้รหัสเมทริกซ์ (QR Code) รุ่นที่ 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยการใช้รหัสเมทริกซ์ (QR Code) ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2561 ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง  

Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยการใช้รหัสเมทริกซ์ (QR Code) รุ่นที่ 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยการใช้รหัสเมทริกซ์ (QR Code) ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2561 ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง

Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ปรับหลักสูตรสถานศึกษาและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ปรับหลักสูตรสถานศึกษาและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัมนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน 2561 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์) ได้ให้เกียรติเป็นประธาน

Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ตามโครงการการขับเคลื่อนพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาภาคตะวันออกฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษา ในการจัดการเรียนรู้ตามโครงการการขับเคลื่อนพัฒนาสถานศึกษา เพื่อรองรับเขตพัฒนาภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสหกรรม ระหว่างวันที่ 7 – 10 กันยายน 2561 ณ โรงแรมอะเดียติก พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์) ได้ให้เกียรติเป็นประธาน         

Read More »