Breaking News
Home / กิจกรรม / ผอ.สมป. ร่วมพิธีเปิดศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp)

ผอ.สมป. ร่วมพิธีเปิดศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp)

ท่านรองเลขาธิการ กพฐ. (นายณรงค์ แผ้วพลสง) เป็นประธานเปิดศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp)
ระดับภูมิภาค Regional English Training Center โดยมี ผอ.สมป. (นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง) ร่วมงานเปิดศูนย์ ฯ
ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560

**********

About Webmaster

Check Also

เกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และเทคนิคการประเมินสำหรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินสำหรับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of The Basic Education Commission Quality Award: OBECQA) ระดับ OBECQA

การประชุมเชิงปฏ …