Breaking News
Home / กิจกรรม / การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษามัธยมศึกษา

การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษามัธยมศึกษา

การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2
โดยมีท่านรองเลขาธิการ กพฐ. (นายณรงค์  แผ้วพลสง) เป็นประธานเปิดการประชุม

*************

About bussara sawangla

Check Also

เกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และเทคนิคการประเมินสำหรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินสำหรับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of The Basic Education Commission Quality Award: OBECQA) ระดับ OBECQA

การประชุมเชิงปฏ …