Breaking News
Home / กิจกรรม / กิจกรรมค่ายวิชาการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค ( Thailand Education Hub OBEC Academic Festival 2017)

กิจกรรมค่ายวิชาการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค ( Thailand Education Hub OBEC Academic Festival 2017)

ผอ.สมป. และบุคลากร สมป. ร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค
(
Thailand Education Hub OBEC Academic Festival 2017)
โดยมี พลโท โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด
ระหว่างวันที่ 1 – 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่



About bussara sawangla

Check Also

เกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และเทคนิคการประเมินสำหรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินสำหรับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of The Basic Education Commission Quality Award: OBECQA) ระดับ OBECQA

การประชุมเชิงปฏ …