Breaking News
Home / กิจกรรม / สมป. ชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) รุ่นที่ ๓

สมป. ชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) รุ่นที่ ๓

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) รุ่นที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย กลุ่มส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ได้ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) รุ่นที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาต้นสังกัดและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรับฟังการชี้แจงขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับโรงเรียนรุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมและตัดสินใจเลือกโปรแกรมที่จะจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีความสอดคล้องกับบริบทของแต่ละโรงเรียน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย
– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และศึกษานิเทศก์ที่ดูแลโครงการ จำนวน ๑๓ เขต รวม ๒๖ คน
– โรงเรียนรุ่นที่ ๓ ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๔ โรงเรียน รวม ๔๒ คน
– โรงเรียนรุ่นที่ ๑ ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔ โรงเรียน รวม ๘ คน

เรียบเรียง/เอกลักษณ์ ทิมทอง
ขอบคุณภาพจาก/facebook fanpage: Education Hub

About Webmaster

Check Also

เกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และเทคนิคการประเมินสำหรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินสำหรับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of The Basic Education Commission Quality Award: OBECQA) ระดับ OBECQA

การประชุมเชิงปฏ …