Breaking News
Home / กิจกรรม / สมป. วางแผนขับเคลื่อนโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่มาตรฐานสากล

สมป. วางแผนขับเคลื่อนโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่มาตรฐานสากล

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมมิตรภาพ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๑ ได้ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่มาตรฐานสากล โดยมีนายนคร ตังคะภิภพ ที่ปรึกษา สมป. เป็นประธานการประชุม ว่าที่ ร.ต.ไพศาล ประทุมชาติ, นายทรงวิทย์ นิลเทียน, นายธีระพันธุ์ ธีรานันท์, นายอำนาจ เดชสุภา ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะทำงานจากสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมประชุม

 

 

เรียบเรียง/ภาพ เอกลักษณ์ ทิมทอง

About Webmaster

Check Also

เกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และเทคนิคการประเมินสำหรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินสำหรับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of The Basic Education Commission Quality Award: OBECQA) ระดับ OBECQA

การประชุมเชิงปฏ …