Breaking News
Home / กิจกรรม / การประชุมสัมมนารูปแบบและแนวทางการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา

การประชุมสัมมนารูปแบบและแนวทางการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา

การประชุมสัมมนารูปแบบและแนวทางการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน 2560
ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร


*********

About bussara sawangla

Check Also

เกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และเทคนิคการประเมินสำหรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินสำหรับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of The Basic Education Commission Quality Award: OBECQA) ระดับ OBECQA

การประชุมเชิงปฏ …