Breaking News
Home / กิจกรรม / พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ฉบับที่ 2

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ฉบับที่ 2

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน  ดร.สุภาภรณ์ กิตติรัชฎานนท์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ฉบับที่ 2 ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดยมี นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางานร่วมลงนาม มีหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน และนางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง ผู้อำนวยการสำนับริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อดำเนินการตามนโยบายคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ที่กำหนดให้กระทรวงแรงงานร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา เพื่อให้นักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาได้รับการแนะแนวเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ฉบับที่ 2

About Webmaster

Check Also

เกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และเทคนิคการประเมินสำหรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินสำหรับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of The Basic Education Commission Quality Award: OBECQA) ระดับ OBECQA

การประชุมเชิงปฏ …