Breaking News
Home / กิจกรรม / ประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2561
ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

 

 

About bussara sawangla

Check Also

วิดีโอการประชุมเชิงปฏิบัติการและสร้างความรู้ความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา ของ สบม. (SESA) เพื่อดำเนินการกลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษาเพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)”

วิดีโอการประชุม …