Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแห่งชาติ เรื่อง “กระบวนทัศน์การขับเคลื่อนพัฒนาสุขภาวะของประชาชนอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21″ฯ

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแห่งชาติ เรื่อง “กระบวนทัศน์การขับเคลื่อนพัฒนาสุขภาวะของประชาชนอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21″ฯ

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแห่งชาติ
เรื่อง “กระบวนทัศน์การขับเคลื่อนพัฒนาสุขภาวะของประชาชนอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21”
(Paradigm Shifts HPER to SDGs in Good Health and Well – being of People in the 21st Century)
ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ณ โรงแรมเชียงราย แกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย

สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงปัจจัยสำคัญ
ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จของการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น 4 อันดับแรก ได้แก่
(1) การมีความเข้าใจในศาสตร์และศิลป์ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์ของผู้นำ
(2) การมีส่วนร่วม (Partnership) ของหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
(3) การพัฒนาวงจรการเรียนรู้ในสตวรรษที่ 2
(4) การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและต่อยอด
จึงเห็นสำควรจัดการประชุมเรื่อง “กระบวนทัศน์การขับเคลื่อนพัฒนาสุขภาวะของประชาชนอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21”

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ เรื่อง “กระบวนทัศน์การขับเคลื่อนพัฒนาสุขภาวะของประชาชนอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21”

About bussara sawangla

Check Also

ประชาสัมพันธ์ทุน 2022 Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program (TEA) ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ทุ …