Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ NBI – Youth 4

ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ NBI – Youth 4

ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ NBI – Youth 4

สถาบันการสร้างชาติ (NBI) ได้จัดการอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.)” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับเสริมสร้างการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อร่วมสร้างชาติตามบทบาทและศักยภาพของแต่ท่าน พร้อมนำประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสัมฤทธิ์ผล ซึ่งขณะนี้ได้จัดการอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.)” ในรุ่นที่ 5 แล้ว

คณะผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.)” รุ่นที่ 5 ได้เล็งเห็นความสำคัญว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นจำเป็นต้องเริ่มตั้งแต่การพัฒนากระบวนการความคิด ความรู้ เป็นจุดแรกโดยเห็นว่ากลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ต้องเติบโตขึ้นไปประกอบสัมมาชีพ ทุกส่วนในสังคม ในอนาคตนั้น หากได้รับการพัฒนาแนวความคิดอย่างถูกต้องตั้งแต่ยังเป็นเยาวชน ย่อมเป็นการเตรียมการที่ดีเยี่ยมในการที่เขาจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม อันจะนำผลดี ความสำเร็จของตัวเยาวชนเอง ต่อครอบครัว ต่อหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง ต่อสังคม และประเทศชาติ

ซึ่งทางคณะผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.)” รุ่นที่ 5 ได้จัดโครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 4 ในวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมชาญชัยอะเคเดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนอายุระหว่าง 15 ถึง 25 ปี โดยคัดเลือกจากนักเรียน/นักศึกษา จากระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 – 5 จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 321 สถาบัน และสถาบันอาชีวศึกษา ใน 18 จังหวัดของภาคกลาง ทั้งนี้รวมกรุงเทพมหานครด้วย (คัดเลือกจากสถาบันละ 3 คน) โรงเรียนใดมีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้โดยการสแกน QR Code หรือส่งรายละเอียด และติดต่อสอบถามได้ที่ รายละเอียดที่แนบ

 

ดาวน์โหลดข้อมูลโครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ NBI – Youth 4

About bussara sawangla

Check Also

ประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา

ประชุมคณะทำงานโ …