Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติ (gSIC 2019) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ i-CREATe 2019

ประชาสัมพันธ์การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติ (gSIC 2019) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ i-CREATe 2019

ประชาสัมพันธ์การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติ (gSIC 2019)
ในงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ i-CREATe 2019

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ของสถาบันศึกษาในสังกัด สพฐ. ร่วมส่งข้อเสนอสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการ
และผู้สูงอายุ เข้าคัเลือกเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
ระดับนานาชาติ (gSIC 2019) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ i-CREATe 2019 สามารถส่งข้อเสนอ/รายงาน
ทางโทรสารหมายเลข 0 2564 6876 หรือ e-mail : SIC_Thailand@nectec.or.th
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2562 และหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อประสานงานได้ที่ นางสาวสรินยา ชมภูบุตร หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 7048 7499

 

ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ฯ

About bussara sawangla

Check Also

ประชาสัมพันธ์โครงการ GPSC Young Social Innovator Season 3

โครงการ GPSC Yo …