Breaking News
Home / หนังสือราชการ / แบบรายงานข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขต

แบบรายงานข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขต

**ขอความกรุณาส่งแบบรายงานข้อมูลการจัดการศึกษาฯ**
ภายในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562


ดาวน์โหลดแบบรายงานข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา

About bussara sawangla

Check Also

แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 5 – 6 เมษายน 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

***ส่งตอบแบบตอบ …