Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่งของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่งของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ

สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ประกาศรับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่ง Programme officer I (Policy & Development) หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ได้แก่ การวางแผน การพัฒนา และการบริหารโครงการ/กิจกรรม การจัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนโครงการ ข้อเสนอโครงการ และสรุปผลการดำเนินโครงการ ตลอดจนการประสานการดำเนินการจัดประชุมและสัมมนาต่างๆ ร่วมกับศูนย์/เครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอ หน่วยงาน/องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน และหุ้นส่วนความร่วมมือที่เกี่ยวข้องจากในและต่างประเทศ

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครตำแหน่งข้างต้นมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ สพฐ. ส่วนกลาง
2. ไม่อยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อ หรือ ชดใช้ทุน
3. มีอายุระหว่าง 30 – 50 ปี (นับถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2562)
4. สำเร็จการศึกษาในสาขาการจัดการศึกษา เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
5. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
6. มีประสบการณ์การทำงานในสาขาการศึกษา วิทยาศาสตร์ หรือวัฒนธรรม อย่างน้อย 5 ปี
7. มีสุขภาพแข็งแรง

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถจัดทำเอกสารในสมัครส่งไปยัง สนผ.
ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เพื่อ จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
รายละเอียดดังแนน

About bussara sawangla

Check Also

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง การส่งเสริม สนับสนุน ภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 1 – 3 ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมชี้แจง กา …